Comuna Olcea
Înapoi la:HomeSunteţi la:ECONOMIA
Olcea, nr. 35, 417355 +40 0259-310.881 registratura@comunaolcea.ro
 
 
 
 
 
 
Consultare
Taxe şi impozite
ON - LINE
Comuna noastra
e-Formulare
Comunicate de Presa

Consultare Taxe şi impozite ON - LINE

Comuna noastra

e-Formulare

Comunicate de Presa

 
1. Agricultura
Aderarea la Uniunea Europeană impune trecerea de la o agricultură de subzistenţă la o agricultură eficientă. Relansarea agriculturii este direct dependentă de lansarea unei politici financiare care să-i determine pe proprietarii de terenuri să constituie exploataţii agricole viabile. În momentul de faţă se impune ca eforturile financiare şi materiale care se vom face pentru susţinerea agriculturii să
fie orientate cu precădere spre acele acţiuni care vor duce la înlăturarea actualei fărâmiţări a terenurilor, pentru a se ajunge la forme organizatorice de tip asociativ, specifice celor existente în ţările cu agricultură dezvoltată.
Comuna Olcea are o suprafaţă totală de 8.609 ha, din care 73 % reprezintă suprafaţă agricolă, 49 % suprafaţă arabilă şi 12 % păşuni.
Având în vedere suprafaţa comunei şi ponderea pe care o deţin suprafaţa arabilă şi păşunea comunală, principalele activităţi desfăşurate de către locuitori erau creşterea animalelor şi cultivarea pământului. Principalele culturi erau cele de cereale, floarea soarelui, porumb şi nu în ultimul rând sorg a€“ plantă furajeră asemănătoare cu porumbul - utilizată în confecţionarea măturilor. Gradul de tehnologizare în activităţile agricole este ridicat în comparaţie cu alte comune din judeţul Bihor, muncile agricole fiind realizate cu ajutorul a 150 de tractoare aflate în proprietatea membrilor comunităţii.
În sectorul zootehnic există o tradiţie locală în creşterea animalelor, în special bovine, ovine şi păsări de curte. În fiecare dintre sate există puncte de colectare a laptelui însă nu există nici un agent economic care să finalizeze procesul de valorificare a laptelui. În localitatea Calacea clădirile fostei avicola au fost achiziţionate de SC VIS A VIS SRL care beneficiind de o finanţare prin intermediul Programului
SAPARD, a înfiinţat o crescătorie de păsări a€“ pui de carne şi găini ouătoare. Deşi există un potenţial deosebit în acest domeniu şi a fost înfiinţată Asociaţia Crescătorilor de Animale aceasta nu are nici un fel de activitate deci până în acest moment nu şi-a arătat eficienţa. Principalul motiv pentru care nu se iau măsuri concrete fiind cel al lipsei infrastructurii hard care să faciliteze derularea activităţilor la standarde europene. În ceea ce priveşte agricultura, existenţa unor terenuri agricole fărâmiţate şi lipsa de iniţiativă la nivel local în vederea înfiinţării de asociaţii de producători, împiedică dezvoltarea unor afaceri care să aibă ca suport agricultura ecologică.
 
2. Industria şi comerţul
Sectorul ne-agricol din mediul rural nu a avut o dezvoltare importantă de-a lungul timpului. Secole de-a rândul, în România, principala activitate din sate a fost agricultura. Absenţa unei viziuni clare şi integrate la nivel naţional precum şi dezechilibrele verticale ale distribuţiei resurselor pentru dezvoltarea mediului rural au făcut ca majoritatea activităţilor ne-agricole din mediul rural, cel puţin
deocamdată, să rămână informale, să aibă dimensiuni reduse, cu accent pe supravieţuire.
În comuna Olcea principalul domeniul de activitate al agenţilor economici este comerţul deşi potenţialul natural şi zootehnic ar permite dezvoltarea afacerilor în acest domeniu. Cu toate acestea radiografia domeniilor agenţilor economici din comună se prezintă astfel:
 
 DOMENIU ACTIVITATE   AGENȚI ECONOMICI 
 Comerț 8
 Prestări servicii - agricultură 1
 Prestări servicii -autovehicule   1
 Producție - zootehnie  1
 Producție - încălțăminte  1
 Producție - mături  1
 
Deşi este o comună cu suprafaţă exploatabilă mare totuşi membrii comunităţii nu îşi dezvoltă preocupările zilnice până la stadiul de afacere, de producţie. Acest fapt se datorează atât reticenţei cetăţenilor cât mai ales lipsei de informaţii cu privire la domeniile în care ar putea să investească precum şi cu privirile la beneficiile accesării unor fonduri europene.
Având în vedere faptul că nu există în zonă nici un poluator iar solurile au productivitate ridicată ar fi o oportunitate orientarea spre agricultura ecologică, un domeniu al căror produse se bucură pe piaţă de un interes crescut atât al cumpărătorilor din România cât mai ales a celor din străinătate.
Pe lângă teren productiv şi efectiv mare de animale comuna beneficiază şi de o importantă suprafaţă de pădure a cărei bogăţie nu este exploatată aproape deloc. În afară de potenţialul verde care ar putea susţine importante activităţi economice în domeniul prelucrării lemnului, putem vorbi şi despre prelucrarea altor produse ale pădurii a€“ ciuperci, fructe de pădure, plante. Nu în ultimul rând trebuie să ţinem cont de fondul cinegetic, deoarece suprafeţele de pădure permit realizarea de fonduri de vânătoare şi crescătorii de vânat.
De asemenea existenţa celor 55 de ha de luciu de apă ar putea facilita ca prin popularea cu peşte să se dezvolte o afacere profitabilă.
Dezvoltarea domeniilor ce vizează producţia este premisă dezvoltării unei comunităţi deoarece aceasta atrage după sine creşterea numărului locurilor de muncă, creşterea nivelului de trai şi implicit păstrarea potenţialului uman sau chiar atragerea acestuia în comunitate.
În situaţia în care administraţia publică locală este deschisă realizării parteneriatelor publice private în vederea dezvoltării comunităţii, acest deziderat capătă contur în contextul atragerii fondurilor europene.
 
Turismul şi agroturismul
Europa lărgită ridică, de asemenea, probleme şi semne de întrebare pentru dezvoltarea economico-socială a colectivităţilor locale din mediul rural românesc. Aceste incertitudini vin într-o perioadă în care suntem din ce în ce mai convinşi de necesitatea dezvoltării durabile, a perpetuării dezvoltării economice responsabile, care să asigure satisfacerea nevoii societăţii fără a pune în pericol generaţiile viitoare. Pe lângă acestea se adaugă o tendinţă tot mai accentuată a lumii civilizate de a convieţui în bune condiţii cu mediul înconjurător, de a petrece mai mult timp în natură, de a fi mai aproape de tot ceea ce este curat, viu şi liniştit. Numărul celor ce solicită vacanţe în natură, în mediul rural, este în creştere pe întreg globul. Turismul soft, la ţară sau în plină natură, este tot mai dorit de orăşenii cu mulţi bani, dar stresaţi, dornici de întoarcere la natură, la viaţa din cadrul comunităţilor rurale. Toate aceste forme de turism sunt numite ecoturism, iar dezvoltarea lor în România este doar la început. Aceste activităţi sunt un important aport la dezvoltarea
economică a zonelor rurale, care se va răsfrânge asupra evoluţiei lor viitoare. În comuna Olcea, având în vedere că îmbină armonios
zona de deal cu cea de şes şi fiind şi îmbogăţită de întinsele suprafeţe de pădure, s-ar putea dezvolta şi sectorul turistic cu preponderenţă cel sportiv bazat pe vânătoare şi pescuit.
Tot datorită lipsei de informare cetăţenii comunei nu optează spre dezvoltarea agroturismului în zonă deşi aşa cum am menţionat există potenţial. Chiar dacă elementul natural nu este completat de alte atracţii turistice, existenţa unui mediu nepoluat şi puţin populat
dar descoperit de investitori vizionari, ar putea determina ridicarea nivelului de atractivitate a comunei prin contruirea unor cabane de vânătoare şi spaţii de pescuit.
 
Ultimele pagini vizitate de dvs: